Street Fest

Street Fest

Allgemein    
 


After a week with different events such as our commemorative ceremony for victims of homophobia and transphobia, the Queer film nights, a political speech and the exposition in the Theater of Esch, the second Saturday in July traditionally marks the GAYMAT day, the highlight and also the final of the Luxembourg Pride Week.

The celebration will start at noon on the Town Hall Square in Esch, with music, entertainment, political contributions and various artistic activities. At 2 pm, starting from the ‘Place de la Résistance’ (Place du Brill), our Equality March will weave through the rue de l’Alzette to the Place de l’Hôtel de Ville, where all the participants and the public will be greeted by the guests of honour on the stage (do you want to show solidarity and walk in the parade?).

Unfortunately, there are still many laws in Europe and in many countries around the world that repress or limit queer people in their daily lives or threaten their lives. Homosexuality is still punishable by death in 8 countries with which we work in part with the EU. In the EU, however, there is a backlash. Even in the most advanced Member States, violent attacks against queer people have become more frequent in recent months. We must fight this and we invite all of society in the sense and tradition of Pride to celebrate the wonderful diversity of living together, exchanging ideas, discovering common grounds and overcoming prejudices.

A detailed program of events with the times of appearances of the groups and artists will be announced in the coming weeks.


No enger Woch mat diversen Events ewéi eiser Gedenkzeremonie fir Affer vu virun allem Homo- an Transphobie, den Queer Movie Nights, engem Polittalk an enger Ausstellung am Escher Theater, markéiert traditionell den 2. Samsden am Juli mam Gaymat Stroossefest den Highlight a gläichzäiteg och den Ofschloss vun der Luxembourg Pride.

Lass geet et ab 12.00 Auer op der Escher Gemengeplaz mat Musek, Animatioun, politeschen Riedebäitreeg an diversen Konschtaktiounen. Um 14. Auer start op der Escher Brillplaz eis Equality March, déi sech hire Wee duerch d’Uelzestrooss bis op d’Gemengeplaz sicht, wou all d’Participanten an de Public vun den Éieregäscht op der Bühn begréisst ginn (bass du interesséiert, Solidaritéit ze weisen an an der Parade matzetrëppelen?).

Leider ginn et an Europa an och a ville Länner op der Äerd nach ëmmer vill Gesetzer, déi queer Mënschen ënnerdrécken, si aschränken oder hirt Liewen bedrohen. An 8 Länner, mat deenen mir als EU zum Deel och zesummeschaffen, steet op Homosexualitéit nach ëmmer d’Doudesstrof. Ma och an der EU ass plazeweis e Backlash festzestellen. Och a méi progressive Memberstaaten heefe sech gewaltsam Iwwergrëffer op queer Mënschen an de leschten Méint ëmmer méi. Deem gëllt et entgéintzetrieden an dofir invitéiere mer och, ganz am Sënn an an der Traditioun vun enger Pride, déi ganz Gesellschaft un dësem Dag mat eis déi wonnerbar Vielfalt vum Zesummeliewen ze feieren, sech ënnerteneen austauschen, Gemeinsamkeeten ze entdecken a Viruertdeeler ofzebauen.

En detailléierte Spillprogramm mat den Auerzäiten vun den Bands an Artisten wäert an deenen nächste Wochen annoncéiert ginn.


Après une semaine avec différent événements tels que notre cérémonie commémorative pour les victimes de l’homophobie et la transphobie, les nuits de film Queer, un discours politique et l’exposition au théâtre d’Esch, le deuxième samedi en juillet marque traditionnellement, la journée du GAYMAT, le point culminant et aussi la finale de la semaine de la fierté luxembourgeoise.

Elle commence à 12h00 sur la place de l’Hôtel de Ville d’Esch, avec de la musique, des animations, des contributions politiques et diverses activités artistiques. A 14 heures en partant de la Place de la Résistance (Place du Brill) notre Marche de l’égalité se faufilera à travers de la rue de l’Alzette jusqu’à la Place de l’Hôtel de Ville, où tous les participants et le public seront accueillis par les invités d’honneur sur la scène (tu veux faire preuve de solidarité et marcher dans la parade?)

Malheureusement, il existe encore de nombreuses lois en Europe et dans de nombreux pays du monde qui répriment ou limitent les personnes queer dans leur quotidien ou qui menacent leur vie. L’homosexualité est toujours passible de la peine de mort dans 8 pays avec lesquels nous travaillons en partie avec l’UE. Au sein de l’UE, cependant, il y a un contrecoup. Même dans les États membres les plus avancés, les attaques violentes contre les personnes queer sont devenues de plus en plus fréquentes ces derniers mois. Nous devons combattre ceci et nous invitons toute la société dans le sens et dans la tradition de le fierté à célébrer la merveilleuse diversité de vivre ensemble, d’échanger des idées, de découvrir un terrain commun et surmonter les préjugés.

Un programme détaillé des événements avec les heures d’apparition des groupes et des artistes sera annoncé dans les prochaines semaines.


Nach einer Woche mit verschiedenen Veranstaltungen wie unsere Gedenkzeremonie für die Opfer von Homo- und Transphobie, die Queer Filmnächte, einem Polit-Talk und der Ausstellung im Escher Theater, markiert traditionell der zweite Samstag im Juli das GAYMAT Straßenfest, der Highlight und gleichzeitig der Abschluss der Luxemburger Pride Woche.

Los geht es ab 12.00 Uhr auf dem Rathausplatz in Esch, mit Musik, Animation, politischen Beiträge und verschiedenen künstlerischen Aktivitäten. Um 14 Uhr startet auf dem Escher Brillplatz unsere Equality March, die ihren Weg durch die Alzette-Straße zum Rathausplatz suchen, wo alle Teilnehmer und das Publikum von den Ehrengäste auf der Bühne begrüßt werden (willst Du Solidarität zeigen und bei der Parade mitlaufen?).

Leider gibt es in Europa und in vielen Ländern der Erde immer noch viele Gesetze, die queer Menschen unterdrücken oder einschränken oder Ihr Leben bedrohen. In 8 Länder, mit denen wir teilweise mit der EU zusammenarbeiten, hat Homosexualität immer noch die Todesstrafe. Innerhalb der EU gibt es jedoch eine Gegenreaktion fest zu stellen. Selbst in fortschrittlicheren Mitgliedstaaten sind gewalttätige Übergriffe auf queer Menschen in den letzten Monaten immer üblicher geworden. Dem gilt es entgegen zu wirken und wir laden in dem Sinne und in der Tradition einer Pride, die ganze Gesellschaft an diesem Tag, die wunderbare Vielfalt des Zusammenlebens zu feiern, sich untereinander auszutauschen, Gemeinsamkeiten zu entdecken und Vorurteile abzubauen.

Ein detailliertes Veranstaltungsprogramm mit den Auftrittszeiten der Bands und Künstler wird in den kommenden Wochen angekündigt.

Von GAYMAT

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine Emailadresse wird nicht veröffentlicht. Required fields are marked *